با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از اردوی 22 روزه وکالت و قضاوت 98


«آیین دادرسی کیفری»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری اردوی 22 روزه وکالت و قضاوت 98 از سـاعت 10 امـروز، یکشنبه 6   مرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد   داشت ، این   کلاس   به   مدت 30 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود«اصول فقه»


اوليـن جلسه کلاس اصول فقه اردوی 22 روزه وکالت و قضاوت 98 از سـاعت 8:30 امـروز، پنجشنبه 3  مرداد ماه آغاز و تا ساعت 18 امروز ادامه خواهد  داشت ، این  کلاس  به  مدت 30 ساعت است که توسط دکتر شرفشاد تدریس می شود«استعداد شغلی»


اوليـن جلسه کلاس استعداد شغلی اردوی 22 روزه وکالت و قضاوت 98 از سـاعت 10 امـروز، سه شنبه 1 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط دکتر مروج تدریس می شود

 


«آیین دادرسی مدنی»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی اردوی 22 روزه وکالت و قضاوت 98 از سـاعت 10 امـروز، سه شنبه 25 تیر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود«حقوق جزا»


اوليـن جلسه کلاس حقوق جزا اردوی 22 روزه وکالت و قضاوت 98 از سـاعت 10 امـروز، دوشنبه 24 تیر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر فرهی تدریس می شود«حقوق تجارت»


اوليـن جلسه کلاس حقوق تجارت اردوی 22 روزه وکالت و قضاوت 98 از سـاعت 10 امـروز، یکشنبه 23 تیر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که

توسط دکتر حقیقت تدریس می شود«حقوق مدنی»


اوليـن جلسه کلاس حقوق مدنی اردوی 22 روزه وکالت و قضاوت 98 از سـاعت 10 امـروز، شنبه 22 تیر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 50 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس می شودبرچسب ها: تصاویری از اردوی 22 روزه وکالت و قضاوت 98