با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 98


«حقوق مدنی»


اوليـن جلسه کلاس حقوق مدنی دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 98 از سـاعت 13 امـروز، دوشنبه 1مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 50 ساعت است که توسط استاد شعبانی تدریس می شود
«حقوق تجارت»


اوليـن جلسه کلاس حقوق تجارت دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 98 از سـاعت 9 امـروز، پنجشنبه 28شهریور ماه آغاز و تا ساعت 14 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط استاد ارشدی تدریس می شود
«آیین دادرسی کیفری»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 98 از سـاعت 16:00 امـروز، چهارشنبه 27شهریور ماه آغاز و تا ساعت 20:30 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 35 ساعت است که توسط دکتر یعقوبی تدریس می شود

 «حقوق جزا»


اوليـن جلسه کلاس حقوق جزا دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 98 از سـاعت 8:30 امـروز، چهارشنبه 27شهریور ماه آغاز و تا ساعت 14:30 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر غلامی تدریس می شود


 
«آیین دادرسی مدنی»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 98 از سـاعت 15 امـروز، سه شنبه 26 شهریور ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 35 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود

«اصول فقه»


اوليـن جلسه کلاس اصول فقه دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، سه شنبه 26 شهریور ماه آغاز و تا ساعت 15 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 25 ساعت است که توسط استاد بنی صدر تدریس می شود


برچسب ها: دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 98