با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره 4 آمادگی آزمون وکالت 1400دوره 4 آمادگی آزمون وکالت 1400


شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

1/080/000 90 8 - 14 پنجشنبــــه دکتـــــر رستمــــــی حقـوق جــــزا
1/500/000 130 14:30 - 20:30 پنجشنبــــه دکتــــــــــــر ترکمن حقوق مدنـی
1/200/000 100 9 - 14 جمعــــــه دکتــــــر ارشــــدی حقوق تجارت
840/000 70 15 - 20 جمعــــــه استاد قائم مقامی آ. د. مدنــــی
540/000 45 9 - 14 شنبــــــــه دکتـــــر قوچــانیان اصول فقـــه
720/000 60 15 - 20 شنبــــــــه دکتــــــــــــــر زارع آ. د. کیفری

برچسب ها: دوره 4 آمادگی آزمون وکالت 1400